KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

TOMASZ RODACKI

14 sierpnia 2024 r. - Licytacja nieruchomości lokalowej, Jeżów Sudecki, Czernica 115/2

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości w drodze licytacji

elektronicznej

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr

VI w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 2142/17 w dniu: 14.08.2024 o

godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.

Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących

nieruchomości:

 

- lokalu mieszkalnego położonego przy Czernica 115/2, 58-521 Jeżów Sudecki, dla którego Sąd Rejonowy Jelenia Góra VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Bankowa 18, Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00049718/9.

 

 

 

Opis nieruchomości:

lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w województwie dolnośląskim, powiat Jelenia Góra, gmina Jeżów Sudecki, miejscowość Czernica, numer 115 m 2. Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi i kuchni oraz pomieszczenia przynależnego tj. pomieszczenia gospodarczego. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego z powierzchnią pomieszczeń przynależnych to 85,10 m2. Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze prowadzi dla nieruchomości lokalowej księgę wieczystą KW JG1J/00049718/9. Udział związany z własnością lokalu – właściciel lokalu, dla którego urządzono księgę wieczystą ma udział we wspólnych częściach budynku i w prawie współwłasności terenu w wysokości 2629/10000 części objętej księgą wieczysta JG1J/00049728/2.

Uwaga lokal mieszkalny poddany był pracom remontowo - modernizacyjnym. Wyodrębniony został dodatkowo jeden pokój oraz łazienka.

 

Suma oszacowania wynosi 165 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 000,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 16 500,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 21.08.2024 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut.

Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

https://elicytacje.komornik.pl/items/24408/lokal-mieszkalny-polozony-w-jezow-sudecki-miejscowosc-czernica-115-m-2

Skocz na górę strony 


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika Tomasza Rodackiego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...